اعضای مجموعه جنت المهدی

دارای مدرک سطح۳ حوزه، مدرس حوزه و دانشگاه در اصفهان و تهران، فعال فرهنگی در مجموعه قرآنی فرهنگی جنةالمهدی عج

دارای مدرک کارشناس ارشد نرم افزار که از سال 1389 کار خود را در قالب طراحی سایت ، امور نرم افزاری و مدیریتی با این مجموعه آغاز کرد .