اعضای مجموعه جنت المهدی

دهنوی
  • شیخ سعید دهنوی
  • مدیر مجموعه

ارد مجموعه گردیده و مسئولیت راه اندازی و پشتیبانی سایت را برعهده گو مسئولیت راه اندازی و پشتیبانی سایت را برعهده گرفتند

بلنج
  • محسن بلنج
  • مسئول فناوری اطلاعات

با مدرک فوق لیسانس نرم افزار از سال 87 وارد مجموعه گردیده و مسئولیت راه اندازی و پشتیبانی سایت را برعهده گرفتند.