متن دعای سحر همراه با ترجمه


جهت مشاهده ترجمه هر فراز روی عدد انتهای آن فراز کلیک نمایید .

دعای سحردعاى عظيم‏ الشأنى را که از حضرت ‏امام رضا عليه السلام نقل شده که فرموده اين دعايى‏ است که حضرت امام محمد باقرعليه السلام در سحرهاى ماه رمضان مى ‏خواندند:
اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ بَهآئِک بِاَبْهاهُ، وَکلُّ بَهآئِک بَهِىٌّ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِبَهآئِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ‏ جَمالِک بِاَجْمَلِهِ وَکلُّ جَمالِک جَميلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک‏ بِجَمالِک کلِّهِ،اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ جَلالِک بِاَجَلِّهِ وَکلُّ جَلالِک‏ جَليلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِجَلالِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏اَسْئَلُک مِنْ‏ عَظَمَتِک بِاَعْظَمِها وَکلُّ عَظَمَتِک. عَظَيمَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک‏ بِعَظَمَتِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسَئَلُک مِنْ نُورِک بِاَنْوَرِهِ وَکلُّ نُورِک نَيرٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِنُورِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ رَحْمَتِک‏ بِاَوْسَعِها وَکلُّ رَحْمَتِک واسِعَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِرَحْمَتِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏اَسْئَلُک مِنْ کلِماتِک بِاَتَمِّها وَکلُّ کلِماتِک تآمَّةٌ، اَللّهُمَ‏ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِکلِماتِک کلِّهَا، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ کمالِک بِاَکمَلِهِ‏ وَکلُّ کمالِک کامِلٌ، 1

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِکمالِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک مِنْ اَسمآئِک بِاَکبَرِها وَکلُّ اَسْمآئِک کبيرَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک‏ بِاَسْمآئِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ عِزَّتِک باَعَزِّها وَکلُّ عِزَّتِک‏ عَزيزَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِعِزَّتِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ‏ مَشِيتِک بِاَمْضاها وَکلُّ مَشِيتِک ماضِيةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِمَشِيتِک‏ کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏اَسْئَلُک مِنْ قُدْرَتِک بِالْقُدْرَةِ الَّتى‏ اسْتَطَلْتَ بِها عَلى‏ کلِّشَىْ‏ءٍ، وَکلُّ قُدْرَتِک مُسْتَطيلَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِقُدْرَتِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ عِلْمِک بِاَنْفَذِهِ وَکلُّ عِلْمِک نافِذٌ اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِعِلْمِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ قَوْلِک بِاَرْضاهُ وَکلُّ قَوْلِک‏ رَضِىٌّ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِقَوْلِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ‏ مَسآئِلِک بِاَحَبِّها اِلَيک وَکلُّ مَسآئِلِک اِلَيک حَبيبَةٌ 2

اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک‏ بِمَسآئِلِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ شَرَفِک بِاَشْرَفِهِ وَکلُّ شَرَفِک‏ شَريفٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِشَرَفِک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ‏ سُلْطانِک بِاَدْوَمِهِ وَکلُّ سُلطانِک دآئِمٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِسُلْطانِک‏ کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ مُلْکک بِاَفْخَرِهِ وَکلُّ مُلْکک فاخِرٌ، اَللّهُمَ‏ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِمُلْکک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ عُلُوِّک بِاَعْلاهُ وَکلُ‏ عُلُوِّک عالٍ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِعُلُوِّک کلِّهِ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ‏ مَنِّک بِاَقْدَمِهِ وَکلُّ مَنِّک قَديمٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِمَنِّک کلِّهِ، اَللّهُمَ‏ اِنّى‏ اَسْئَلُک مِنْ آياتِک بِاَکرَمِها وَکلُّ آياتِک کريمَةٌ، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِآياتِک کلِّها، اَللّهُمَّ اِنّى‏ اَسْئَلُک بِما اَنْتَ فيهِ مِنَ الشَّاْنِ‏ وَالْجَبَرُوتِ، وَاَسْئَلُک بِکلِّ شَاْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَها، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِما تُجيبُنى‏ [بِهِ‏] حينَ اَسْئَلُک فَاَجِبْنى‏ يا اَللَّهُ، پس هر حاجت که‏ دارید ‏از خدا بطلبید‏ که ان شاء الله برآورده می شود 3


خدايا از تو خواهم به درخشنده‏ترين مراتب درخشندگيت با اينکه تمام مراتب آن درخشنده است خدايا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگيت خدايا از تو خواهم به‏ زيباترين مراتب جمالت با اينکه تمام مراتب جمالت زيبا است خدايا از تو خواهم‏ به همه مراتب جمالت خدايا از تو خواهم به باشکوهترين مراتب جلالت با اينکه تمام مراتب جلال تو باشکوه است خدايا از تو خواهم به همه مراتب جلالت خدايا از تو خواهم به‏ بزرگترين مرتبه عظمتت با اينکه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا از تو خواهم‏ به همه مراتب عظمتت خدايا از تو خواهم به نورانى‏ترين مراتب روشنيت با اينکه تمام مراتب روشنيت نورانى است‏ خدايا از تو خواهم به همه مراتب نورت خدايا از تو خواهم به وسيعترين مراتب رحمتت با اينکه تمام مراتب رحمتت‏ وسيع است خدايا از تو خواهم به همه مراتب رحمتت‏ خدايا از تو خواهم به تمامترين کلمات (و سخنانت) با اينکه همه سخنانت تمام است خدايا از تو خواهم به همه سخنانت خدايا از تو خواهم به کاملترين مرتبه کمالت با اينکه تمام مراتب کمالت کامل است 1

خدايا از تو خواهم به همه مراتب کمالت خدايا از تو خواهم به بزرگترين نامهايت با اينکه تمام نامهايت بزرگ است خدايا از تو خواهم به همه‏ نامهايت خدايا از تو خواهم به عزيزترين مقام عزتت گرچه همه مراتب عزتت‏ عزيز است خدايا از تو خواهم به همه مراتب عزتت خدايا از تو خواهم به حق گذراترين‏ مشيتت گرچه تمام مراتب مشيتت گذرا است خدايا از تو خواهم‏ تمام مراتب مشيتت خدايا از تو خواهم به حق آن قدرتت که احاطه پيدا کردى بدان بر هر چيز گرچه تمام مراتب قدرتت چنين است خدايا از تو خواهم به همه مراتب قدرتت‏ خدايا از تو خواهم به حق نافذترين مراتب دانشت گرچه تمام مراتب دانشت نافذ است خدايا از تو خواهم به تمام مراتب دانشت خدايا از تو خواهم به حق پسنديده‏ترين سخنانت با اينکه همه سخنانت‏ پسنديده است خدايا از تو خواهم به حق همه سخنانت خدايا از تو خواهم به حق‏ محبوبترين خواسته‏هايت پيش تو گرچه همه خواسته‏هايت پيش تو محبوب است 2

خدايا از تو خواهم به حق‏ همه خواسته‏هايت خدايا از تو خواهم به‏حق شريفترين مراتب شرفت با اينکه تمام مراتب آن‏ شريف است خدايا از تو خواهم به همه مراتب شرفت خدايا از تو خواهم به حق‏ ابدى ترين مراتب سلطنت گرچه تمام مراتب سلطنتت جاويدان است خدايا از تو خواهم به حق تمام مراتب سلطنتت‏ خدايا از تو خواهم به حق گرانمايه‏ترين مراتب فرمانرواييت گرچه تمام مراتب فرمانرواييت گرانمايه است خدايا از تو خواهم به همه مراتب فرمانرواييت خدايا از تو خواهم به والاترين مقام بلندت گرچه همه‏ مراتب آن والاست خدايا از تو خواهم به همه مراتب بلنديت خدايا از تو خواهم به حق‏ قديمترين نعمتت گرچه همه نعمتهايت قديم است خدايا از تو خواهم به حق نعمتهايت خدايا از تو خواهم به حق گرامى‏ترين آياتت گرچه همه آيات تو گرامى است خدايا از تو خواهم به حق همه آياتت خدايا از تو خواهم بدانچه در آنى از شأن‏ و مقام و بزرگى واز تو خواهم به هر شأن و مقامى جدا و بهر بزرگى جداگانه خدايا از تو خواهم به آنچه اجابت کنى دعايم را هنگامى که از تو خواهم که اجابت کنى اى خدا 3

مفاتیح الجنان

https://janat1.ir/mafatih/?id=27

تعداد بازدید این مطلب : 421,149

منتخب زیارات

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزبرنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات