دوبیتی های زیبا به مناسبت ماه مبارک رجب

برای درج دوبیتی های خود اینجا ضربه بزنید
تعداد بازدید این مطلب : 114252                                 تعداد اشعار این بخش : 12

ولادت دو محمد، ولادت دو علی

هلال ماه رجب! ناز کن به ماه تمام

ز یازده مه دیگر تو را سلام سلام

سلام بر تو که در دامن تو می‌تابد

فروغ حسن خدا از جمال چار امام

ولادت دو محمــد، ولادت دو علی

کدام ماه، چنینش سعادت است و مقام؟

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=678

هلال مـــاه رجـــب شد

بیا که مژده رحمت رسید و خواند سروش

ســرود تهنیت خســرو خجستـــه نسب

هلال مـــاه رجـــب شد چــو از افق پیدا

در آمــد آن مَه من با هــزار وجد و طرب

ز بـرج علـم، درخشــان ستــاره‌ ای بدمید

که مِهرو م

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=677

آماده بساط طرب است

دوستان مــژده که آماده بساط طرب است

طرب ماست که خالی ز ملال و تعب است

هر کجا خلقت پاک است بشر یا که ملک

همه در وجد و سرورند که ماه رجب است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=676

هنگــامه غفــران الهی

گل آرید و گل ریزید ماه رجب آمد

انگار که بر باده خورانش طرب آمد

گــل بویید و گل جویید که باز هم

هنگــامه غفــران الهی رجـب آمد

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=675

شد رخش از کعبه ظاهر

زان سبب مــاه رجــب مــاه خـداست

که اندر آن میلاد شـــاه لافتــی ست

شد رخش از کعبه ظاهر، عقــل گفت:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=589

پرورده دست حق

در ماه رجب نور خـدا می تابد

از روی علـی نور خــدا میتابد

در خانه حق حقیقتی شد نهان

پرورده دست حق علی می آید

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=574

هنگامه راز و نیاز

رجب هنگامه راز و نیاز است

برای عاشقان فصل نماز است

رجـب درگـــاه غفـــــران الهی

برای بندگـــانش باز باز است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=573

مـــاه ولادت عــــلی آمده

ماه رجـــب ماه هنی آمده

بعثت شیرین نبــــی آمده

شاد شو ای شیعه که چون

مـــاه ولادت عــــلی آمده

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=572

رجــب شعبـــان رمضان

رجــب یعنی اشک تــوبه در قنــوت

خوانـدنش با نــــام غفـــار الذنــوب

شعبـــان یعنی چشمها هم در رکـوع

شرمگیــن از نـــام ستـــار العیــوب

رمضان یعنی سر سجود و دل سجود

ذکــــر یارب یارب از عمـــق وجــود

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=569

رجب هنگام غفران و مناجات

رجب آمد به دلها با عید است

برای مسلمین عید سعید است

رجب هنگام غفران و مناجات

به درگاه خداوند حمید است

محسن بلنج

https://janat1.ir/poem/id=568

از

اشعار دو بیتی اهل بیت

تقویم و اوقات شرعی


حدیث روزانه


حکمت روزتقویم شیعه

برنامه های مجمع

آمار بازدید و محتویات